ความเป็นมา

การรับสมัคร

ระเบียบการ

รางวัล และความภูมิใจ

ติดต่อ

Brief Summary

 

หลักการ และปรัชญาทางการศึกษา

“เพราะเราเชื่อว่า…….ความสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากที่นี่”

โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุบาลศึกษา ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะเรียนปนเล่นในระดับชั้นอนุบาล และชั้นอนุบาลปีที่ 1 และจัดเตรียมนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ให้มีความพร้อมในการเรียนเชิงวิชาการอย่างมั่นใจ อบอุ่น และมีความสุข สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนระดับชั้นประถมในเครือคาทอลิค และเครือสาธิต อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนเวนต์ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร โรงเรียนสาธิตจุฬา และอื่นๆ

ปรัชญาของการอนุบาลศึกษา มุ่งมั่นให้เด็กมีการพัฒนาการความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม

 

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลพิรินทร เป็นโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 30 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 โดยมีนายพินิจ ศรีประมงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนางจรินทร์ ศรีประมงค์ เป็นครูใหญ่

โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 140 คน มีบุคคลากรครู และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 21 คน

 

ประวัติผู้บริหาร

นายพินิจ ศรีประมงค์ เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2489 จบการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย จนจบการศึกษาด้านเทวศาสตร์, ปรัชญา และจิตวิทยา

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา