ความเป็นมา

การรับสมัคร

ระเบียบการ

รางวัล และความภูมิใจ

ติดต่อ

Brief Summary

 

รางวัล และความภาคภูมิใจ

 

ปี 2536-2538 โรงเรียนอนุบาลดีเด่น จากฯพณฯบุญชู โรจนเสถียร รองนายกรัฐมนตรี
ปี 2537 รางวัลนักบริหารเกียรติยศมือทอง ประเภทการเรียนการสอนดีเด่น
(“Golden Hand” Award For Honorary Executive 1994)
ปี 2540 สถาบันการศึกษาดีเด่น จาก ฯพณฯ ศ.มล. จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี